Ogólne Warunki Umowne

§ 1. [Słowniczek pojęć]

Pojęciom używanym w dalszej części Ogólnych Warunków Umownych oraz w innych umowach zawartych w związku ze współpracą z You`ll Enjoy sp. z o.o., nadaje się następujące znaczenie:

1) Agencja – You’ll Enjoy sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587456, NIP: 5851472569, REGON: 363039943. Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł,

2) Klient – druga strona umowy z Agencją, Usługobiorca / Zamawiający; 

3) Zamówienie – złożone przez Klienta w dowolnej formie  oświadczenie woli związania się Umową Jednostkową z Agencją poprzez powierzenie jej wykonania Dzieła / realizacji Usług;

4) Umowa Jednostkowa – umowa o świadczenie Usługi / realizację Dzieła zawarta w dowolnej formie, na podstawie Zamówienia Klienta złożonego w dowolnej formie, w ramach której Agencja przyjmuje do realizacji usługi lub wykonanie dzieła na zasadach określonych: (a) specyfikacją Zamówienia, (b) niniejszymi OWU oraz (c) ewentualnymi uzgodnieniami dodatkowymi zawartymi w korespondencji między Stronami, o ile obie Strony wyraźnie je zaakceptowały;

5) Dzieło (Utwór) – projekt (zapis w formie cyfrowej lub materiał utrwalony w postaci fizycznej), powstały na skutek realizacji Zamówienia Klienta, zgodnie ze specyfikacją wskazaną Agencji przez Klienta i właściwościami/cechami jakie powinien nosić zgodnie z powszechnie występującymi standardami, umożliwiającymi jego prawidłowe zastosowanie;

6) Utwór własny – Dzieło lub jego część – w zakresie, w jakim nie będzie inkorporować elementów stanowiących przedmiot domeny publicznej, praw własności intelektualnej osób trzecich lub innych praw przynależnych osobom trzecim albo nie mogących stanowić przedmiotu utworu w rozumieniu właściwych przepisów;

7) Usługa – pojedyncza lub szereg rodzajowo określonych czynności faktycznych, mających na celu realizację zdefiniowanego na etapie Postępowania ofertowego lub w treści Zamówienia zamiaru gospodarczego (marketingowego/reklamowego); jeśli Strony wyraźnie to uzgodniły – usługa może polegać również na realizacji zlecenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (dokonywania przez Agencję w imieniu/na rzecz Klienta czynności prawnych);

8) Materiały Reklamowe – Dzieło o funkcjach reklamowych i promocyjnych utrwalone w jakiejkolwiek postaci – zarówno elektronicznej/cyfrowej (np. baner, button) jak i fizycznej (np. poligrafia) – a także wszelkiego rodzaju komunikaty dotyczące produktu/usługi/działalności Klienta – których wykonanie zostało powierzone Agencji w ramach Umowy Jednostkowej; mogą one przybrać formę Utworu Własnego albo Dzieła złożonego z elementów stanowiących przedmiot praw własności intelektualnej podmiotów trzecich i Utworów Własnych jako części składowych dzieła (jednostkowego lub zbioru dzieł);

9) Harmonogram – dokument przedstawiający terminarz realizacji i ostatecznego wykonania przedmiotu Zamówienia/Umowy Jednostkowej, zawierający co najmniej szczegółowy zakres prac, a także czas trwania i moment zakończenia prac opisanych w treści Zamówienia;

10) Kosztorys – dokument przedstawiający szczegółową wycenę realizacji Zamówienia/Umowy Jednostkowej;

11) Strony – strony Umowy Jednostkowej – tj. Agencja i Klient;

12) Postępowania ofertowe – wymiana korespondencji / negocjacje pomiędzy Agencją a Klientem zainicjowane przez przesłanie Zamówienia – w toku których dochodzi do ustalenia specyfiki Dzieła/Usługi lub dodatkowych warunków współpracy nie objętych niniejszymi OWU. 

13) OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów przez You`ll Enjoy sp. z o.o. 

§ 2. [Umowa Jednostkowa]

 1. Złożenie przez Klienta Zamówienia realizacji przez Agencję Dzieła albo realizacji Usługi oraz potwierdzenie przez Agencję przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje nawiązanie Umowy Jednostkowej.
 2. Jeśli w odpowiedzi na Zamówienie Agencja dokona jedynie częściowej akceptacji jego warunków i wskaże odmienne lub nowe warunki realizacji Zamówienia (Kontroferta), a Klient się im nie sprzeciwi – przyjmuje się, że Umowa Jednostkowa odpowiada treści Kontroferty. 
 3. Zakres Usługi świadczonej w ramach Umowy Jednostkowej / charakter Dzieła powierzonego do wykonania Agencji w ramach Umowy Jednostkowej odpowiada charakterystyce Usługi/Dzieła określonej treścią Zamówienia, informacjami przekazanymi przez Agencję oraz wynikającymi z powszechnie znanych i dostępnych cech usług/dzieł tego rodzaju. 
 4. W razie wątpliwości co do zakresu lub charakteru Usługi/Dzieła, Klient zobowiązuje się przed dokonaniem Zamówienia, upewnić się co do zakresu lub charakteru Usługi/Dzieła, kierując zapytanie w formie elektronicznej na adres Agencji. W przeciwnym razie przyjmuje się, że Klient uznaje za jasny i zrozumiały dla niego przedmiot Usługi/Dzieła.
 5. Klient – z chwilą złożenia Zamówienia – określa oczekiwane parametry Dzieła / Usług, a także informuje o ewentualnym specjalnym (niestandardowym) ich przeznaczeniu (zastosowaniu). Jednocześnie Klient informuje o tym, jakiego rodzaju materiałów własnych Klienta (Materiały) wykorzystania przez Agencję w realizacji Umowy oczekuje, szczegółowo je opisując oraz wskazując na ich rodzaj (materiały graficzne, słowne, słowno-graficzne, wizualne, dźwiękowe, audiowizualne itd.) i parametry. 
 6. W ciągu 5 dni roboczych od chwili zaakceptowania Zamówienia przez Agencję, Klient zobowiązuje się dostarczyć Agencji wszystkie materiały niezbędne do wykonania Dzieła / Usługi albo których zastosowania przy ich realizacji oczekuje. Czasu dostarczenia przez Klienta materiałów nie zalicza się do czasu wykonywania Umowy. W razie opóźnienia Klienta w przekazaniu materiałów – określony w Harmonogramie lub w Postępowaniu ofertowym termin realizacji przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu o okres tego opóźnienia + 3 dni. 
 7. W przypadku powstania opóźnienia w przekazaniu materiałów, danych dostępowych lub innych uzgodnionych informacji z przyczyn leżących po stronie Klienta lub w przypadku braku współdziałania Klienta z Agencją niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, Agencja wezwie Klienta do niezwłocznego podjęcia działań, a po bezskutecznym upływie 3 dni od daty przekazania Klientowi tego wezwania Agencji przysługiwać będzie kara umowna w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu uzgodnionemu za ten etap realizacji zlecenia, na którym powstało opóźnienie Klienta. W razie podjęcia przez Klienta koniecznego współdziałania umożliwiającego dalszą realizację przedmiotu umowy przez Agencję w terminie nie dalszym niż 5 dni po dacie naliczenia kary umownej, 60% z niej podlega zaliczeniu na poczet uzgodnionego wynagrodzenia za ten etap realizacji zlecenia, na którym powstało opóźnienie Klienta – przy czym podjęcie przez Agencję dalszych działań w zakresie realizacji przedmiotu umowy uzależnione jest od uiszczenia przez Klienta naliczonej kary umownej w pełnej wysokości (zarówno podlegającej zaliczeniu na poczet wynagrodzenia lub wynagrodzenia częściowego jak i niepodlegającej takiemu zaliczeniu). 
 8. Jeśli Klient żąda zastosowania się Agencji do wiążących wytycznych, zobowiązany jest fakt ten odnotować już w treści Zamówienia, zaś wytyczne te szczegółowo wskazać najpóźniej z chwilą przekazania materiałów służących do realizacji Umowy. 
 9. W sytuacji, w której Usługa/Dzieło polega na uzyskaniu dostępu lub funkcjonalności zapewnianych przez podmiot trzeci albo inkorporować będzie przedmiot własności intelektualnej podmiotów trzecich, co wynika z jej charakteru lub specyfikacji przekazanej przez Agencję, Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Dzieła albo świadczenie Usługi następują na warunkach i zasadach określonych treścią zaakceptowanego Zamówienia, Umową Jednostkową, niniejszymi OWU, jak również licencjami, regulaminami i ogólnymi warunkami świadczenia usług czy też regulaminami korzystania z praw własności intelektualnej wprowadzonymi przez Usługodawców/Twórców Zewnętrznych.
 10. Klient zobowiązuje się przestrzegać postanowień warunków korzystania określonych przez Usługodawców/Twórców Zewnętrznych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 11. Jeśli uzgodniono, że Agencja dokona zapisu Dzieła na nośnikach Klienta, Klient odpowiedzialny jest za dostarczenie fizycznego nośnika, na którym na jego utrwalone zostanie Dzieło, po uprzednim potwierdzeniu przez Agencję o technicznych możliwościach dokonania zapisu na takim nośniku lub zapewnieniu na koszt i ryzyko Klienta takiej możliwości w siedzibie Agencji. 
 12. Agencja nie jest zobowiązana do archiwizacji wersji roboczych lub wersji elektronicznych wydanych Dzieł. Od chwili przekazania Dzieła Klientowi, chociażby w formie elektronicznej, ewentualny zapis na nośniku dostarczonym przez Klienta zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej, uzależniony będzie od dalszego dysponowania przez Agencję elektroniczną wersją Dzieła. Po upływie miesiąca od chwili przekazania Dzieła, Agencja może bez podawania przyczyny odmówić zapisu Dzieła na nośnikach Klienta. 
 13. Klient uprawniony jest zgłosić poprawki do Dzieła – w zakresie, w jakim nie stanowią one zmiany pierwotnych parametrów lub wytycznych, o których mowa w ust. 15 poniżej – w terminie 3 dni od daty przekazania mu projektu Dzieła przez Agencję [I tura poprawek]. W razie niedochowania tego terminu Dzieło uznaje się za odebrane bez zastrzeżeń, a na wypadek przekazania przez Agencję Dzieła uwzględniającego poprawki zgłoszone przez Klienta – traci on prawo do nieodpłatnego dokonania kolejnych poprawek [II i kolejne tury poprawek]. 
 14. Klient uprawniony jest do zgłaszania roszczeń z tytułu wad Dzieła / nienależytego wykonywania Usługi. Zgłoszenie takie następuje niezwłocznie, z chwilą ich dostrzeżenia przez Klienta, nie później jednak niż w terminie 3 dni od chwili otrzymania wersji roboczej / projektu częściowego / projektu końcowego. Z upływem 5 dni od daty przekazania Klientowi finalnej (końcowej) wersji Dzieła albo zakończenia świadczenia Usługi, Klient traci uprawnienia, o których mowa. 
 15. Wszelkie zmiany parametrów Dzieła w toku jego wykonywania, w tym zmiany jego specyfikacji, właściwości, przeznaczenia i zastosowania oraz wskazanie nowych materiałów, które winny być wykorzystane przy wykonaniu Dzieła podlegać będą odrębnej wycenie przez Agencję. Brak akceptacji ustalonego przez Agencję dodatkowego wynagrodzenia za dokonywanie czynności nie objętych Zamówieniem nie uchybia zobowiązaniu Klienta do zapłaty całości wynagrodzenia z tytułu Umowy Jednostkowej, niezależnie od etapu zaawansowania prac nad Dziełem.W braku akceptacji dodatkowego wynagrodzenia za dokonywanie czynności nie objętych Zamówieniem, Klient żądać może wykonania Dzieła w sposób pierwotnie określony treścią Zamówienia / Umowy Jednostkowej, Agencja jednak zażądać może zabezpieczenia jej wynagrodzenia w wysokości co najmniej 75% jego wysokości poprzez przekazanie tej kwoty na rachunek bankowy Agencji lub na rachunek depozytowy utrzymywany na koszt i ryzyko Klienta.
 1. Uchybienie terminom i zasadom płatności określonym w § 4 uprawnia Agencję do wstrzymania świadczenia Usług albo wstrzymania dalszego wykonywania powierzonych do realizacji Dzieł do czasu uregulowania zaległych zobowiązań, co nie pozbawia Agencji prawa do dochodzenia pełnej kwoty wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług/realizacji Dzieł.Odpowiedzialność Agencji za jakąkolwiek szkodę powstałą po stronie Klienta (tak w zakresie straty rzeczywistej jak i utraconych dochodów) jest wyłączona.

§ 3. [Prawa Autorskie]

 1. Jeśli co innego nie wynika z wyraźnego oświadczenia Agencji, w zakresie w jakim przekazuje w ramach realizacji Umowy Dzieło noszące cechy Utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Agencja udziela Klientowi – pod warunkiem zapłaty wynagrodzenia – niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanych w treści Zamówienia lub wynikających z jego normalnego przeznaczenia albo w zakresie celu określonego przez Klienta w treści Zamówienia – z zastrzeżeniem ust. 2-7 poniżej.
 2. Jeśli Klient zamawia wykonanie przez Agencję logotypu (znaku graficznego lub słowno-graficznego identyfikującego markę lub firmę Klienta), wraz z chwilą zapłaty wynagrodzenia przechodzą na niego majątkowe prawa autorskie do wszelkich elementów logotypu stanowiących Utwór Własny Agencji na wszystkich znanych w chwili przekazania Utworu polach eksploatacji.
 3. Jeśli Klient zamierza wykorzystać logotyp do rejestracji znaku towarowego – zobowiązuje się poinformować o tym Agencję w treści Zamówienia. 
 4. Jeśli w Umowie albo w toku postępowania ofertowego Strony ustaliły, że Klient nabędzie majątkowe prawa autorskie do Dzieła, Agencja przeniesienie te prawa na zasadach i w zakresie określonym w pkt. 1-4 poniżej:
  1) Z chwilą otrzymania wynagrodzenia, Agencja przeniesienia na Klienta majątkowe prawa autorskie do rozporządzania i korzystania z przekazanego Klientowi Dzieła w zakresie w jakim stanowić będzie ono wyłączny przedmiot majątkowych praw własności intelektualnej przysługujący Agencji (Utwór własny) – na polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia tego Dzieła, określonego w treści Zamówienia oraz wynikającego z charakteru normalnego jego przeznaczenia.
  2) W zakresie w jakim Dzieło inkorporować będzie przedmiot praw majątkowych osób trzecich w sposób integralny z przedmiotem wyłącznych praw majątkowych Agencji (Utworem własnym Agencji), Agencja zobowiązuje się z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego uprzednio pozyskaną licencję albo – jeśli licencja Usługodawcy/Twórcy zewnętrznego na to nie pozwala – wskazać Klientowi warunki, których musi dopełnić by w sposób zgodny z prawem korzystać z integralnego Dzieła.
  3) Agencja zobowiązuje się, że żaden podmiot poza Klientem i licencjobiorcami Klienta nie będzie z przyczyn leżących po stronie Agencji korzystał z Utworów własnych Agencji, w sposób, w jaki może korzystać z Utworów Klient o ile nabył on majątkowe prawa autorskie do tych Utworów, w szczególności Agencja zobowiązuje się nie rozporządzać pod żadnym tytułem żadnymi elementami Utworu bez względu na stopień i formę ich przetworzenia (wersje poprzednie Utworu).
  4) W zakresie, w jakim Agencja przenosi prawa majątkowe do Utworów własnych, nie czyni tego z naruszeniem praw autorskich osób trzecich, a ich przedmiot wolny jest od jakichkolwiek wad, które mogłyby narazić Klienta na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu zgodnego z Umową wykorzystania Utworów.
 1. Postanowienia ustępów poprzedzających nie uchybiają prawom osobistym Twórcy Utworu, chyba że ograniczenie wykonywania tych praw wynika z odrębnego, wyraźnego postanowienia Umowy. 
 2. W każdym wypadku, Agencja oraz Twórca Utworu (twórca pierwotny) będą uprawnieni do prezentacji Utworów we własnych materiałach promocyjnych (np. w formie portfolio, na stronie internetowej, podczas pokazów i targów, w broszurach informacyjnych itp.). Utwory prezentowane przez Agencję lub Twórcę opatrzone będą oznaczeniem Klienta jako dysponenta majątkowych praw autorskich do nich – jeśli prawa takie nabędzie. Klient może wskazać na treść oznaczenia swojej marki – w sposób odpowiadający charakterowi materiałów, w jakich w celach promocyjnych dokonywana jest prezentacja działalności Agencji / Twórcy. 
 3. Kopie Utworów znajdujące się w posiadaniu Agencji pozostają, w zakresie określonym w ustępach poprzedzających własnością Klienta, który jednak godzi się na ich przechowywanie przez Agencję w celach związanych z zabezpieczeniem interesów Agencji przed roszczeniami i zarzutami dotyczącymi nienależytego wykonania zobowiązania oraz utrzymywania kopii bezpieczeństwa utworów sporządzonych w formie elektronicznej. 

§ 4. [Zasady płatności]

 1. Agencji należy się wynagrodzenie określone Umową Jednostkową (w odpowiedzi na Zamówienie Klienta), w szczególności wskazane w Kosztorysie (o ile taki powstał) – za każdą z Usług / każde z Dzieł – z osobna. 
 2. Za przeniesienie praw majątkowych autorskich do Utworów własnych Agencji należy się odrębne wynagrodzenie wskazane w Kosztorysie lub w odpowiedzi na Zamówienie Klienta. W braku wyraźnego wskazania lub w razie zgłoszenia przez Klienta żądania przeniesienia praw autorskich majątkowych do Utworów własnych Agencji już po akceptacji Zamówienia i przystąpienia do prac przez Agencję – przyjmuje się, że wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do każdego z Utworów własnych wynosić będzie (a) 100% wynagrodzenia za wykonanie Dzieła przy geograficznym ograniczeniu nabywanych praw do wykorzystania krajowego, (b) 150% wynagrodzenia przy ograniczeniu  nabywanych praw do wykorzystania na rynkach Unii Europejskiej oraz (c) 250% wynagrodzenia przy zbyciu praw nieograniczonym terytorialnie. 
 3. Nieodwołanie dyspozycji świadczenia Usługi zleconej na czas dłuższy niż wyraźnie określony treścią Zamówienia jednostkowy okres rozliczeniowy poczytuje się za wolę kontynuacji Usługi w kolejnych okresach rozliczeniowych. 
 4. Kwoty wynagrodzenia przekazane Klientowi przez Agencję lub określone w treści Kosztorysu stanowią kwoty netto, które każdorazowo podlegać będą podwyższeniu o należny podatek VAT w chwili powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  
 5. Klient wyraża zgodę na doręczanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249 poz. 1661). 
 6. Termin płatności wynagrodzenia określony będzie każdorazowo w treści faktury VAT i nie będzie krótszy niż 7 dni od chwili doręczenia jej Klientowi. 
 7. Od płatności przeterminowanych naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 8. Opóźnienie w zapłacie powyżej 7 dni skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem dostępu do wszystkich Usług oraz wstrzymaniem się z dalszym wykonywaniem Dzieł na rzecz Klienta – bez wcześniejszego uprzedzenia.Agencja nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone korzyści Klienta oraz wszelkie następstwa wynikłe ze wstrzymania świadczenia Usług / realizacji Dzieł do czasu uregulowania płatności, w tym utracone dane, kontakty, nałożone kary lub inne opłaty administracyjne, kary umowne itd. Wznowienie czynności Agencji uzależnione może być od zapłaty zaległych należności.
 1. Przystąpienie do wstrzymanych czynności następuje po uregulowaniu wszelkich zaległych płatności przez Klienta z upływem 7 dni od chwili uznania rachunku bankowego Agencji pełną kwotą zaległości wraz z odsetkami. 

§ 5. [Oznaczenie wykonawstwa]

 1. Klient zobowiązuje się nie usuwać zwyczajowych oznaczeń autorstwa Agencji (stopka Witryny Internetowej, drobne znaki wodne) niezależnie od zakresu przysługujących mu praw autorskich.
 2. Agencja zastrzega sobie prawo do odwołania zgody na wskazanie jej autorstwa w każdym czasie i bez podania przyczyny, w szczególności gdy wskazywanie na firmę Agencji naruszać mogłoby zasady określone Umową lub OWU albo następować miałoby w związku z działaniami Klienta, które stwarzają ryzyko zarzutu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych lub czynów nieuczciwej konkurencji lub innych niedozwolonych albo zakazanych przepisami prawa polskiego i europejskiego praktyk, lub które uchybiają dobremu imieniu i nienagannemu wizerunkowi Agencji.  

§ 6. [Odpowiedzialność Klienta]

 1. W razie gdyby z powodu naruszenia przez Klienta treści Umowy Jednostkowej, postanowień niniejszych OWU, treści regulaminów, licencji lub innych wzorców umownych Usługodawców/Twórców Zewnętrznych (których przedmiot własności stanowi integralną część Usługi / Dzieła realizowanych przez Agencję na rzecz Klienta) albo przepisów prawa lub obowiązków profesjonalisty w zakresie prowadzonej działalności doszłoby do powstania odpowiedzialności lub współodpowiedzialności Agencji wobec osób trzecich, Klient zobowiązany jest do:
  1) poinformowania Agencji o treści roszczeń osoby trzeciej, które kierowane są również w kierunku Agencji, w tym umożliwienie Agencji zajęcia stanowiska lub przyłączenia się do postępowania na koszt Klienta;
  2) podjęcia działań mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienia do toczącego się postępowania, a w razie braku takiej możliwości wystąpienia z interwencją uboczną po stronie Agencji lub podmiotu trzeciego, wobec którego Agencja odpowiada;
  3) zapłacenia na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych od Agencji prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznanych na podstawie innego ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym także zapłacenie zasądzonych od Agencji na rzecz osoby trzeciej kosztów procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, a w przypadku zapłacenia tych kwot przez Agencję lub ich wyegzekwowania od Agencji przez osobę trzecią – zwrócenie na rzecz Agencji kwoty wraz z kosztami celowej egzekucji, a ponadto zwrócenie Agencji także zapłaconych przez nią kosztów doradztwa prawnego, z którego skorzystała w związku z wystąpieniem osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonym na rzecz Agencji od osoby trzeciej zwrotem kosztów zastępstwa procesowego.
 1. Klient zobowiązany jest we własnym zakresie dochować wszelkich czynności nałożonych na niego, jako Administratora danych osobowych lub Podmiotu przetwarzającego dane – związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych oraz innych obowiązków nałożonych przepisami prawa (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Postanowienia ustępu 1 stosuje się odpowiednio w razie naruszenia tych obowiązków.
 2. W przypadku powstania opóźnienia w przekazaniu materiałów, danych dostępowych lub innych uzgodnionych informacji z przyczyn leżących przez Klienta lub w przypadku braku współdziałania z Klientem niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy, Agencja wezwie Klienta do niezwłocznego podjęcia działań, a po bezskutecznym upływie 3 dni od daty przekazania Klientowi tego wezwania Agencji przysługiwać będzie kara umowna w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu uzgodnionemu za ten etap realizacji zlecenia, na którym powstało opóźnienie Klienta. W razie podjęcia przez Klienta koniecznego współdziałania umożliwiającego dalszą realizację przedmiotu umowy przez Agencję w terminie nie dalszym niż 7 dni po dacie naliczenia kary umownej, 80% z niej podlega zaliczeniu na poczet uzgodnionego wynagrodzenia za ten etap realizacji zlecenia, na którym powstało opóźnienie Klienta – przy czym podjęcie przez Agencję dalszych działań w zakresie realizacji przedmiotu umowy uzależnione jest od uiszczenia przez Klienta naliczonej kary umownej w pełnej wysokości (zarówno podlegającej zaliczeniu na poczet wynagrodzenia lub wynagrodzenia częściowego jak i niepodlegającej takiemu zaliczeniu). 

§ 7. [Postanowienia końcowe]

 1. Agencja uprawniona jest do zmiany treści niniejszych OWU, które odnoszą skutek do Zamówień złożonych po chwili ich ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie treści OWU Klientom pozostającym w stałych stosunkach gospodarczych (za co poczytuje się realizację przynajmniej jednego Zamówienia w ciągu miesiąca), Agencja prześle zaktualizowaną wersję OWU na adres poczty elektronicznej, z którego Klient prowadzi korespondencję z Agencją. 
 2. Z wyjątkiem oświadczeń, dla których OWU lub jakakolwiek Umowa Stron zastrzega formę pisemną, Strony uznają za skuteczne względem siebie doręczenia w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Agencji: marketing@youll.pl oraz ostatni adres poczty elektronicznej, z którego Klient przesyłał Zamówienie realizacji Usługi / Dzieła lub inną korespondencję do Agencji.  
 3. Doręczenie uważa się za skuteczne – z upływem dnia roboczego następującego po dniu wysłania wiadomości elektronicznej albo z chwilą otrzymania potwierdzenia otrzymania wiadomości przez drugą stronę lub jakiejkolwiek odpowiedzi na tę wiadomość. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów poczty elektronicznej do doręczeń pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia przesyłki przesłanej na adres, z którego następowała dotychczasowa korespondencja. 
 4. Dla stosunków prawnych powstałych w ramach współpracy Agencji z Klientem zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory powstałe między Agencją a Klientem będą rozpatrywane przez sąd polski właściwy dla siedziby Agencji. 

WERSJA 28-04-2022