Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez You’ll Enjoy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wymagane przepisami tzw. rozporządzenia RODO1.

Przekazanie danych osobowych następuje w związku z: przesłaniem zapytania ofertowego (formularz kontaktowy na stronie WWW), rozpoczęciem negocjacji, zawarciem i wykonywaniem umowy, której stroną jest You’ll Enjoy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Administrator Pani/Pana danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest You’ll Enjoy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborska 3B, 80–386 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000587456, NIP: 5851472569, REGON: 363039943 (dalej jako: „YOU’LL ENJOY”).

Może Pani/Pan skontaktować się z YOU’LL ENJOY w następujący sposób:

 1. e-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: marketing@youll.be;
 2. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: You’ll Enjoy sp. z o.o., ul. Lęborska 3B, 80–386 Gdańsk, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Jak dotąd YOU’LL ENJOY nie podjęła decyzji w sprawie wyznaczenia odrębnej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych . 

Może Pani/Pan kontaktować się z YOU’LL ENJOY w sposób określony w sekcji powyżej (Administrator Pani/Pana danych osobowych i jego dane kontaktowe) we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania przez YOU’LL ENJOY Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu skorzystania z praw przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesy YOU’LL ENJOY

YOU’LL ENJOY przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

  1. odpowiedzi na zapytanie ofertowe Użytkownika2 – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia na żądanie osoby, której dane dotyczą, odpowiednich działań poprzedzających zawarcie umowy YOU`LL ENJOY, tryb ofertowy, negocjacje, ustalanie warunków współpracy itp.> (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); a jeśli Użytkownik przekazuje dane innych osób – przetwarzanie realizowane jest z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez tego Użytkownika <związane najczęściej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub działalnością innego rodzaju> (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. kontaktu podjętego w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz.1219) – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. kontaktu podjętego w celach marketingowych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. kontaktu podjętego w ramach działań poprzedzających zawarcie umowy lub w celach marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U.2018 poz.1954), bez używania automatycznych systemów wywołujących – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. zawarcia i wykonywania łączącej Panią/Pana z YOU’LL ENJOY umowy (dalej jako: „Umowa”) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą Umową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  7. spełnienia ciążących na YOU`LL ENJOY obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

– upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy oraz organy państwowe i samorządowe);

– świadczące usługi:

 • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, 
 • informatyczne i nowych technologii, 
 • obsługi telefonicznej lub elektronicznej, 
 • komunikacyjne, spedycyjne i przewozowe,
 • płatnicze, 
 • drukarskie,
 • księgowo – finansowe, 
 • audytorskie i kontrolne.

Okres przechowywania Pani/Pana osobowych danych

YOU’LL ENJOY będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu:

 1. zawarcia i wykonania Umowy (również do podjęcia działań przed zawarciem Umowy) – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia tej Umowy (również do odstąpienia od zamiaru zawarcia Umowy), z zastrzeżeniem lit. c);
 2. przekazywania informacji handlowej, marketingowej – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie w tym zakresie;
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych albo do momentu uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na YOU’LL ENJOY – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo: 

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 2. przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczył/a, to jest otrzymać te dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi; jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;

w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z YOU’LL ENJOY – przy użyciu danych wskazanych powyżej;

 1. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan (niezależnie od przyczyny) do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w takim przypadku Pani/Pana dane osobowe nie będą już przetwarzane przez YOU’LL ENJOY w tym celu.

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu Umowy lub roszczeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu, co do którego wyraziła Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z YOU’LL ENJOY – przy użyciu danych wskazanych powyżej.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy (również do podjęcia działań przed zawarciem Umowy, do czego ostatecznie nie doszło lub od realizacji Umowy odstąpiono bez roszczeń).

W zakresie zaś, w jakim do przetwarzania danych dochodzi potencjalnie na podstawie udzielonej zgody – podanie danych osobowych jest dobrowolne i niekonieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Brak udzielenia pewnych rodzajów zgód może wykluczać jednak możliwość korzystania z niektórych środków komunikacji (poczta elektroniczna, telefon).

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

2. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej youll.be oraz innych stron internetowych zarządzanych przez YOU`LL ENJOY, która w ramach zapytania ofertowego lub korzystania z innych funkcjonalności strony internetowej przekazuje YOU`LL ENJOY dane osobowe swoje lub innych osób.