Informacje związane ze świadczeniem przez agencję usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawcą (dalej jako: „Agencja”) jest:You’ll Enjoy Sp. z o.o.
  Lęborska 3b
  80-386 Gdańsk
  Dane kontaktowe:  marketing@youll.be | tel.+48 698 999 005
 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Agencję drogą elektroniczną nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poza zagrożeniami standardowymi, związanymi z faktem korzystania z sieci Internet (tj. atak hackerski, próba wyłudzeń danych osobowych, próba wyłudzeń danych finansowych itd.) Nie są one jednak związane ze specyfiką systemu komunikacji i systemu realizacji usługi Agencji.
  Klient zobowiązany jest we własnym zakresie dopełnić wszelkiej staranności aby zabezpieczyć siebie i swoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zabezpieczyć swoją sieć i połączenie sieciowe swojego urządzenia, dane zgromadzone w pamięci urządzenia i pamięci przenośnej oraz informacje przekazywane Agencji drogą elektroniczną.
 1. Agencja nie odpowiada za skutki naruszeń praw i interesów Klienta dokonanych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem z usługi drogą elektroniczną, chyba że z winy umyślnej doprowadziła do ekspozycji Klienta na ataki hackerskie i inne nieuprawnione działania osób trzecich.
  Agencja świadcząc usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez Klienta lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, nie ponosi odpowiedzialności za treść tych danych, jeżeli:
  1) nie jest inicjatorem przekazu danych;
  2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych;
  3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 1. Rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną wynikają z zawartej z Klientem umowy jednostkowej oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.
 1. Warunkiem świadczenia usług drogą elektroniczną jest posiadanie stałego łącza internetowego (dostęp do sieci Internet) oraz skrzynki elektronicznej (e-mail). Jeśli specyfika konkretnej usługi wymagać będzie specjalnych instrumentów lub oprogramowania, Agencja uprzedzi o tym Klienta przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
 1. Agencją obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania takich treści Klient proszony jest o wszczęcie niezwłocznie procedury reklamacyjnej i należyte zabezpieczenie swoich danych oraz informacji zawartych na skrzynce poczty elektronicznej oraz w pamięci urządzenia z uwagi na wysoce prawdopodobny atak osoby trzeciej (atak hackerski).
 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają Ogólne Warunki Świadczenia Usług i są tożsame dla usług realizowanych w formie tradycyjnej za wyjątkiem sytuacji wprost wskazanych w treści OWŚU, a dotyczących umów zawieranych na odległość.
 1. Reklamacje sposób świadczenia przez Agencję usług drogą elektroniczną składane mogą być przez Klienta elektronicznie na adres: marketing@youll.be
  Agencja zobowiązana jest odpowiedzieć na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od chwili otrzymania reklamacji.
  Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona składającemu w sposób wskazany w treści reklamacji, a w braku takiego wskazania – elektronicznie na adres, z którego składający przesłał swoje zgłoszenie.
  W razie nieuznania roszczeń zgłaszającego, może on w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi Agencji wnieść odwołanie albo – pomijając ten etap – skorzystać z sądowych bądź pozasądowych metod rozstrzygania sporów.
  Składający reklamację będący konsumentem na prawo skorzystać z polubownych postępowań związanych z rozpatrywaniem sporów z udziałem konsumentów. Udział Agencji w takim postępowaniu jest dobrowolny.